Mẫu quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần mới nhất

Công ty Luật TNHH Everest cung cấp cho quý khách hàng Mẫu quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần đính kèm Nghị định 81/2013/NĐ-CP như dưới đây:

Mẫu quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần.

Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật trên, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật trên, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Mẫu quyết định số 05

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH1
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:.../QĐ-NTPNL

...2, ngày ... tháng ... năm ...

QUYẾT ĐỊNH

Về việc nộp tiền phạt nhiều lần

Căn cứ Điều 79 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số .../QĐ-XPVPHC ngày ... tháng ... năm ... do ............................................ ký;

Xét Đơn đề nghị nộp tiền phạt nhiều lần ngày ... tháng ... năm .......... của ông (bà)/tổ chức3 ........................................ có xác nhận của4 ........................................................................ ,

Tôi: ............................ Chức vụ: .................................. Đơn vị: .........................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nộp tiền phạt nhiều lần đối với:

Ông (Bà)/Tổ chức: ..............................................................................................................

Ngày ... tháng ... năm sinh ................ Quốc tịch: ...............................................................

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ........................................................................................

Địa chỉ: ................................................................................................................................

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số: ..................................

Cấp ngày: .......................................... Nơi cấp: ..................................................................

Thời hạn nộp tiền phạt nhiều lần là:5 .......................... kể từ ngày Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số .../QĐ-XPVPHC ngày ... tháng ... năm ... đối với ông (bà)/tổ chức có hiệu lực.

Số tiền nộp phạt lần thứ nhất là:6 ................................... (bằng chữ ............................... );

Số tiền nộp phạt lần thứ hai là: ........................................ (bằng chữ ............................. );

Số tiền nộp phạt lần thứ ba là: ......................................... (bằng chữ ............................. ).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao/Gửi Ông (Bà)/Tổ chức ......................................... để chấp hành.

Ông (Bà)/Tổ chức phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định này. Hết thời hạn nộp tiền phạt nhiều lần tại Điều 1 của Quyết định này, mà không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế.

2. Giao 7.................................................. để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ chức vụ, họ tên)

____________

1 Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính (lưu ý: riêng đối với văn bản của UBND cấp xã thì phải ghi rõ cấp tỉnh, cấp huyện; UBND cấp huyện thì phải ghi rõ cấp tỉnh).

2 Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

3 Ghi rõ họ tên/cơ quan, tổ chức vi phạm đề nghị nộp tiền phạt nhiều lần.

4 Ghi rõ tên xã, phường, thị trấn nơi cá nhân vi phạm cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc đã thực hiện xác nhận; đối với tổ chức phải có cơ quan thuế hoặc cơ quan tổ chức cấp trên trực tiếp xác nhận.

5 Thời hạn nộp tiền phạt nhiều lần không quá 6 tháng.

6 Số tiền nộp phạt lần thứ nhất tối thiểu là 40% tổng số tiền phạt.

7 Ghi họ tên, chức vụ, đơn vị người thi hành Quyết định; cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật lao động được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật:1900 6198, E-mail:info@everest.org.vn.