Việc phân chia di sản được thực hiện theo ý chí của người để lại di chúc; nếu di chúc không xác định rõ phần của từng người thừa kế thì di sản được chia đều cho những người được chỉ định trong di chúc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác

Khi một người mất quá đột ngột mà không để lại di chúc hoặc di chúc của người đó không có hiệu lực pháp luật thì Bộ luật dân sự 2015 quy định di sản thừa kế của người đó.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn các cách thức giải quyết tranh chấp hợp đồng như sau: