Hợp đồng lao động thường được giao kết thông qua hình thức văn bản. Hai bên người sử dụng lao động và người lao động mỗi bên giữ một bản. Tuy nhiên có loại hợp đồng lao động nào không cần phải lập thành văn bản hay không? Dưới đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề này.

Văn bản quản lý hành chính với văn bản là nguồn của luật hành chính là hai loại văn bản khá phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, hai văn bản này có nhiều sự giống nhau khiến mọi người nhầm lẫn. Vì thế, việc phân biệt hai loại văn bản này là cần thiết.