Ngành nghề kinh doanh mà doanh nghiệp đã đăng kí và được ghi nhận trong giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh có thể được thay đổi hoặc bổ sung trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Hồ sơ được quy định như sau...

Thủ tục và điều kiện đăng ký kinh doanh những ngành, nghề có điều kiện có thủ tục và điều kiện khác và phức tạp hơn so với đăng ký kinh doanh các ngành, nghề không có điều kiện.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định mới nhất, cụ thể như sau:

Công ty Luật TNHH Everest trả lời câu hỏi của chị Ngọc Hân tại Hải Dương về Hồ sơ đăng ký thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty TNHH như dưới đây

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định mới nhất năm 2017.

Doanh nghiệp tư nhân khi muốn thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh cần phải gửi thông báo tới Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Công ty TNHH Everest giới thiệu bài viết cung cấp thông tin về danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện như sau...

Luật đầu tư năm 2014 quy định về những ngành nghề được hưởng ưu đãi đầu tư như sau...

Doanh nghiệp có nhu cầu bổ sung ngành, nghề kinh doanh chỉ cần thông báo nội dung bổ sung đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký với nội dung hồ sơ bao gồm:

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

Công ty Luật TNHH Everest cung cấp thông tin cho khách hàng về trình tự thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp tư nhân như dưới đây. Mọi thắc mắc xin liên hệ đường dây 19006198 để được giải đáp.

Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp của bạn cần thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh mới hoặc rút ngành nghề kinh doanh thì cần phải đăng ký.