Việc mua bán đồng sở hữu cần quan tâm đến diện tích tối thiểu được tách thửa tại nơi có đất. Vì nếu diện tích không đủ để tách thửa sẽ không được tách thửa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi mua bán.

Giấy chứng nhận sử dụng đất đồng sở hữu cho nên nếu muốn thực hiện tách sổ thì phải được sự đồng ý của tất cả những người có tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó.