Phân tích SWOT – Cách để hoạch định chiến lược tốt hơn

Mô hình SWOT được thiết kế để tạo điều kiện cho một cái nhìn thực tế về điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức mà doanh nghiệp phải đối mặt.

Quan điểm của phân tích SWOTlà giúp bạn phát triển một chiến lược kinh doanh mạnh mẽ. Mô hình SWOT được thiết kế để tạo điều kiện cho một cái nhìn thực tế về điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức mà doanh nghiệp phải đối mặt.

Phân tích SWOT - Công ty Đầu tư Everest
Phân tích SWOT - Công ty Đầu tư Everest

Phân tích SWOT là gì?

Trước khi hiểu rõ phân tích SWOT là gì thì chúng ta cần hiểu đúng nghĩa của “SWOT”. SWOT là từ viết tắt các chữ cái đầu theo thứ tự của:Strengths (Điểm mạnh),Weaknesses (Điểm yếu),Opportunities (Cơ hội) vàThreats (Thách thức).

Đây là những yếu tố mà bản thân doanh nghiệp có thể tự cải thiện để thay đổi.

Phân tích SWOT là một khung được sử dụng để đánh giávị thế cạnh tranh của công tyvà để phát triển hoạch định chiến lược.Phân tích SWOT đánh giá các yếu tố bên trong và bên ngoài, cũng như tiềm năng ở hiện tại và tương lai của một doanh nghiệp.

Lĩnh vực nào có thể áp dụng mô hình SWOT?

hình phân tích này sẽ rất phù hợp với một số trường hợp như: Lên kế hoạch chiến lược triển khai. Đề xuất ý tưởng mới. Đưa ra quyết định. Phát triển thương hiệu Tái định vị thương hiệu. Ngoài ra, phân tích SWOT cũng phù hợp với những công ty đang cần xác định vị thế của mình ở thị trường hiện tại. Nó không quan trọng là sử dụng cho lĩnh vực nào mà cái quan trọng là bạn vận dụng nó ra sao?

Cách tiến hành phân tích SWOT

Một phân tích SWOT thường được tiến hành bằng cách sử dụngmẫu gồm bốn hình vuông,nhưng bạn cũng có thể tạo danh sách cho từng danh mục.Sử dụng phương pháp này giúp bạn dễ dàng tổ chức và hiểu kết quả nhất.

Doanh nghiệp nên tổ chức những buổi brainstorm để xác định các yếu tố trong bốn loại.

Khi bạn đã hoàn tất việc brainstorm, hãy tạo một phiên bản cuối cùng, ưu tiên cho phân tích SWOT của bạn, liệt kê các yếu tố trong mỗi danh mục theo thứ tự ưu tiên cao nhất đến thấp nhất ở phía dưới.