Điều kiện và thủ tục thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Thương nhân nước ngoài muốn thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam thì cần phải được cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện theo quy định của Nghị định 07/2016/NĐ-CP như sau:...

Xem thêm ...

Hợp đồng thương mại cũng như hợp đồng dân sự, được xác lập vào thời điểm giao kết khi hai bên đã đạt được ý chí chung thống nhất. Ý chí chung thống nhất đó chỉ được pháp luật công nhận và bảo vệ tại thời điểm phát sinh hiệu lực của hợp đồng.

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Các nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu và căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong đấu thầu.

Trước khi sản phẩm mỹ phẩm vào lưu hành trên thị trường, tổ chức/cá nhân nhập khẩu mỹ phẩm buộc phải thực hiện thủ tục công bố mỹ phẩm.

Thiệt hại được bồi thường do vi phạm hợp đồng thương mại quốc tế là tổn thất bên bị vi phạm phải gánh chịu và khoản lợi đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm.

Bên yêu cầu bồi thường thiệt hại phải chứng minh tổn thất, mức độ tổn thất do hành vi vi phạm gây ra và khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm.

Bên mua có nghĩa vụ thanh toán tiền mua hàng và nhận hàng theo thỏa thuận. Tuy nhiên trong một số trường hợp người mua có quyền ngừng thanh toán tiền mua hàng cho người bán, cụ thể như sau:..

Sở Giao dịch hàng hóa là pháp nhân được thành lập và hoạt động dưới hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần. Trình tự, thủ tục thành lập sở giao dịch hàng hóa được quy định như thế nào?

Ai có quyền kinh doanh xuất khẩu và nhập khẩu? Quyền kinh doanh này được quy định như thế nào?

Luật Thương mại năm 2005 quy định một số nguyên tắc cơ bản mà mọi cá nhân, tổ chức tham gia vào hoạt động thương mại bắt buộc phải tuân thủ theo như sau:...

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan đến mua bán hàng hoá tại Việt Nam khi thỏa mãn những điều kiện gì?

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mốn kinh doanh mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp tới kinh doanh mua bán hàng hóa tại Việt Nam thì phải được cấp giấy phép kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thương nhân nước ngoài sau khi được cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại iện tại Việt Nam có thể điều chỉnh giấy phép này khi có nhu cầu thay đổi địa chỉ trụ sở chính, tên gọi, nội dung hoạt động,... Trình tự thủ tục thực hiện điều chỉnh giấp phép như sau:

Các trường hợp chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là gì? Chi tiết thủ tục chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh này được thực hiện như thế nào?

Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài có thời hạn 05 năm. Thương nhân nước ngoài được gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh khi hết thời hạn quy định trong Giấy phép.

Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh khi đáp ứng các điều kiện sau: (i) Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;...

Thương nhân nước ngoài muốn thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam thì cần phải được cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện theo quy định của Nghị định 07/2016/NĐ-CP như sau:...

Việc thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài phải được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép. Tuy nhiên không phải trường hợp nào tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài cũng được cấp giấy phép thành lập.

Tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tiến hành các hoạt động liên quan đến xúc tiến thương mại tại Việt Nam phải thành lập Văn phòng đại diện theo quy định tại Nghị định 100/2011/NĐ-CP. Điều kiện cũng như trình tự thủ tục thành lập được quy định như thế nào?

Hình thức khuyến mại là một hình thức thúc đẩy sự tiêu thụ hàng hóa của doanh nghiệp, đồng thời quảng bá mặt hàng và giúp doanh nghiệp đẩy mạnh được doanh thu.