Thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty hợp danh

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

Xem thêm ...

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng ủy quyền cho doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền.

Doanh nghiệp gửi Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên, hồ sơ đăng ký chuyển đổi của doanh nghiệp bao gồm:

Hiện nay, hợp đồng là một trong những hình thức giao dịch dân sự rất phổ biến trên mọi lĩnh vực của cuộc sống. Và đặc biệt trong các doanh nghiệp, hợp đồng đều do người đại diện theo pháp luật của công ty ký kết.

Tất cả các doanh nghiệp trong và ngoài nước đều có quyền thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện. Chi nhánh và văn phòng đại diện đều là các đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp và phải mang tên của doanh nghiệp, thực hiện các giao dịch với khách hàng.

Luật sư tư vấn về đặc điểm, tổ chức quản lý doanh nghiệp tư nhân và những quy định của pháp luật về vôn đâu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân.

Công ty hợp danh được coi là loại hình doanh nghiệp còn "lạ" đối với nhiều nhà đầu tư, do đó chưa được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, đây là loại hình doanh nghiệp có những lợi thế so với hình thức công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân.

Hiện nay, một cá nhân muốn thành lập công ty có nhiều sự lựa chọn về loại hình doanh nghiệp được thành lập, trong đó có Hộ kinh doanh và Doanh nghiệp tư nhân

Hiện nay nhiều doanh nghiệp có mong muốn lập chi nhánh để mở rộng quy mô kinh doanh của mình. Việc mở chi nhánh đem sẽ lại lợi ích to lớn như giúp doanh nghiệp quảng bá được thương hiệu, đẩy nhanh sự tiêu thụ sản phẩm

Khái niệm, vai trò người đại diện của công ty cổ phần tại Việt Nam

Chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc (Tổng giám đốc) được quy định rõ ràng trong Luật Doanh nghiệp năm 2014

Quy định về đặt cọc về cơ bản giống với quy định về cầm cố, cũng thực hiện giao tài sản (nhấn mạnh tiền, hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác) để đảm bảo nghĩa vụ.

Ký quỹ là việc bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá vào tài khoản phong tỏa tại một tổ chức tín dụng để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ.

Sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản thì doanh nghiệp không chấm dứt hoạt động ngay mà vẫn tiếp tục hoạt động kinh doanh, nhưng phải chịu sự giám sát của Thẩm phán và Quản tài viên.

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang thì được hỗ trợ những gì? Dưới đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề này như sau...

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

Doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện.

Khi đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải gửi Thông báo lập văn phòng đại diện đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt văn phòng đại diện. Kèm theo Thông báo phải có các văn bản được nêu tại thành phần hồ sơ.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký giải thể cho doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ qua mạng điện tử.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ qua mạng điện tử.

Doanh nghiệp gửi Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Hiện nay, khi muốn thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên , doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong hai hình thức nộp trực tiếp và nộp qua mạng điện tử. Chi tiết về trình tự thực hiện thủ tục này như sau.