Giá trị pháp lý của hợp đồng do người đại diện ký quá thẩm quyền